پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3628)

1-1-5- عوامل موثر در رشد کاهو231-1-5-1- تاثیر شرایط محیطی در کشت کاهو231-1-5-1-1- آب و هوا231-1-5-1-2- خاک251-1-5-1-3- کود251-1-6- زمان کشت کاهو251-1-7- مراقبت های زمان داشت261-1-8- سطح زیر کشت و میزان تولید261-2- سفیدک داخلی کاهو281-2-1- تاریخچه بیماری281-2-2- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (3623)

?کنترل کننده حسگرهای سرعت: سیستم ترمز ضدقفل باید بداند چه موقع چرخ درحال قفل کردن است،حسگرهای سرعت که درهرچرخ یا دربعضی مواقع دردیفرانسیل قرارگرفته انداین اطلاعات را فراهم میکنند. دنده های یک دورتادورچرخ دنده قرارگرفته Read more…

By 92, ago