پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (3620)

شکل 1-3 انواع ژنراتورهای مورداستفاده در توربین‌های بادی………………………………………………………….5شکل 1-4 ژنراتور القایی قفس سنجابی………………………………………………………………………………………5شکل 1-5 شمای مداری ژنراتور………………………………………………………………………………………………7شکل 1-6 ژنراتورهای القایی تغذیه دوبل (DFIG)……………………………………………………………………….7شکل 1-7ژنراتورهای سنکرون (EESG)…………………………………………………………………………………….8شکل 1-8 ژنراتور مغناطیس دائم………………………………………………………………………………………………9شکل ‏1-9 راندمان ژنراتورهای مختلف…………………………………………………………………………………..12 شکل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (3619)

2-2-4- میکرو استخراج با فاز جامد142-2-5-استخراج با سیال فوق بحرانی152-2-6-استخراج با سوکسله162-3- میکرواستخراج مایع- مایع پخشی162-3-1- عوامل موثر بر بازده استخراج182-3-2-کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی182-3-3- اصول میکرو استخراج مایع – مایع پخشی192-3-4-محاسبهی فاکتورهای موثر Read more…

By 92, ago